تیم کانون تبلیغات پارسه

دوستان و همکاران ما در کانون تبلیغات پارسه

بیوگرافی محمود رضا اکبری

مدیر مسئول و صاحب امتیاز تبلیغات پارسه

، مشاور تبلیغات 

، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ( MBA ) 

، عضو تیم مشاورین حرفه ای مدیریت

، عضو هلدینگ پارسه

طراح و مجری شبکه کشوری کارت های تخفیف و کارت های اعتباری BPCard، عضو هلدینگ پارسه کارشناس ارشد MBA

مدیر بازرگانی سرپرست بازرسی و نظارت بر شعب و نمایندگی ها و امور سازمانها

مشاور تبلیغات، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ( MBA )، عضو تیم مشاورین حرفه ای مدیریت، عضو هلدین ...